GARANTIITINGIMUSED

Garantiiremont teostatakse Nord Systems Estonia OÜ esinduses. Ostjal/Tellijal tuleb garantiiremonti vajav seade/kaup edastada aadressil Laki tn 3, Tallinn. Masinate saatmine garantiiremonti toimub Ostja/Tellija kulul.
Müügigarantii  üldtingimused (edaspidi Garantiitingimused), mis kohalduvad Nord Systems Estonia OÜ müüdavatele Kaupadele on järgmised:

1.1. Garantii andmisega luuakse Ostjale/Tellijale Kauba puuduste ilmnemise korral seaduses sätestatust soodsam seisund. Nord Systems Estonia OÜ ei ole kohustatud igale tema poolt müüdavale Kaubale garantiid andma. Juhul, kui Nord Systems Estonia OÜ müüdavale Kaubale Garantiitingimustes sätestatud garantii ei laiene, on Ostjal/Tellijal siiski õigus kasutada puuduste ilmnemisel kõiki seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

1.2. Käesolevate garantiitingimustega ei anna Nord Systems Estonia OÜ ühelegi konkreetsele Kaubale garantiid. Müügigarantii annab Nord Systems Estonia OÜ temalt ostetud Kaubale igakordse müügi või tellimuse puhul eraldi, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Garantiitingimused kehtivad juhul, kui konkreetse Kauba ostmiseks sõlmitavas Lepingus/Pakkumises on Nord Systems Estonia OÜ, kui garantiiandja andnud garantiilubaduse.

1.3. Garantiitähtajaks on üldjuhul 12 kuud alates Kauba Ostjale/Tellijale üleandmise kuupäevast, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Kui Kaup asendatakse garantii kehtivuse ajal uue Kaubaga, hakkab uus garantiitähtaeg kulgema uue Kauba kättesaamisest.

1.4. Garantii kehtib tingimusel, et seadet on kasutatud normaalseks loetavais tingimustes ning et kasutusjuhendit ja/või koolitusel räägitut on järgitud hoolikalt. Garantii kehtib ainult Nord Systems Estonia OÜ müüdud uutele Kaupadele. Garantii hõlmab garantiiajal Kauba või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise, tooraine- ja konstruktsiooni puuduste kõrvaldamise Nord Systems Estonia OÜ töökojas. Garantii ei hõlma Kauba reguleerimist, puhastamist, korralist hooldamist, hooldamist ja kasutamisest põhjustatud loomuliku kulumise tõttu tekkinud muutustest tulenevate vigade kõrvaldamist. Garantii kehtib ainult sellisele Kaubale, mida on kasutatud vastavalt Kauba sihtotstarbele ja vastavuses kasutusjuhendiga ning tootejuhendite eeskirjadega. Garantii alla kuuluv puudus peab Kaubal eksisteerima Kauba Ostjale/Tellijale üleandmise hetkel.

1.5. Garantii ei hõlma Kaubal tekkinud puudusi, mis on tekkinud pärast Kauba üleandmist ning on põhjustatud: transpordikahjustustest;  Kauba ebaõigest või mittesihtotstarbelisest kasutamisest, -hooldamisest, -paigaldamisest või -ühendamisest;  kui Kaupa on remonditud, paigaldatud isiku poolt, kes  ei ole Poolte poolt kokkulepitud garantiiteenust osutatavate isikute loetelus; Ostja/Tellija süülisest tegevusest või tegevusetusest; kui ekspertiis teeb kindlaks, et puudus ei kuulu garantii alla ja/või kui ilma Nord Systems Estonia OÜ või tootja kirjaliku nõusolekuta on Kaupa muudetud või parandatud.

1.6. Garantiijuhtumist (st garantii alla kuuluvast Kauba puudusest) tuleb teatada kirjalikult e-posti aadressile welcome@nordsystems.eu viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 nädala jooksul puudusest teada saamisest.

1.7. Garantii alla kuuluva puuduse kõrvaldamise kohustub Nord Systems Estonia OÜ korraldama esimesel võimalusel, üldjuhul mitte hiljem kui 1 kuu jooksul. Kauba puhul esimese garantiijuhtumi ilmnemisel (st puuduse esmakordsel avastamisel) on Nord Systems Estonia OÜ-l õigus valida, kas ta kõrvaldab puuduse parandamise või asendamise teel.

1.8. Garantiiremont on Ostjale tasuta. Garantiiremondi objektiks oleva Kauba transpordi garantiiremondi töökotta, Kauba tootja asukohta või garantiiremondi teostaja sõit koha peale toimub Nord Systems Estonia OÜ või tootja kulul üksnes juhul, kui leiab kinnitust puuduse kuulumine garantii alla. Garantiid mittehõlmavate puuduste remonditööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja/Tellija.

1.9. Tellija/Ostja pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Nord Systems Estonia OÜ tõendab, et puudused Kauba kasutamisel on tekkinud Tellija/Ostja süü läbi. Nord Systems Estonia OÜ võib kasutada konkreetse masina süsteemis olevad veateated, et tõendada puuduste tekkimist Tellija/Ostja süü läbi. Tellija/Ostja süü läbi tekkinud puuduste kõrvaldamise eest esitatakse Tellijale/Ostjale arve. Kauba parandamise puhul garantiitähtaeg ei pikene.

1.10. Garantiiremondi perioodiks ei ole Nord Systems Estonia OÜ-l kohustust asendada Kaup samaväärsega, kui Pooled pole kokku leppinud teisiti.

1.11. Kui Pooled jäävad eriarvamusele Kauba puudusele garantii laienemise osas, tellitakse ekspertiis seaduses sätestatud tingimustel. Ekspertiisi eest tasub pretensiooni esitanud osapool.

1.12. Garantii ei korva kaotusi, mida seadme defekt võib põhjustada, sealhulgas varalist-, isikule- ja teisele esemele tekitatud kahju, saamata jäänud tulu ning teisi kaudseid kahjusid. 

1.13. Kui Ostjaks/Tellijaks on tarbija, kuuluvad Garantiitingimused kohaldamisele niivõrd, kuivõrd need ei kitsenda tarbija õigusi võrreldes võlaõigusseaduse tarbijagarantii sätetega.

1.14. Garantii katkeb juhul, kui garantiiobjektiks oleva kauba või teenuse eest pole makstud tähtaegselt.

Garantii ei laiene

Pakendile, kulumaterjalidele (tint, lahusti, klapid, filtrid, tindikast, etiketid, tahmalindid, x-ray generaatorid) ja muudele materjalidele, mis kasutamisel kuluvad sealhulgas varuosad.

Häiretele toote töös, mille on põhjustanud toote kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes.